Architect

My nice your eyes is my world

سئوالات درس روستا

1-تعریف روستا؟

2-عوامل موثر بر شکل گیری روستا را نام ببرید؟

3-4مورد از تفاوت های روستا و شهر را از دیدگاه سنتی و مدرن نام برده و توضیح دهید؟

4-انواع و اقسام شبکه معابر را از لحاظ شکل نام برده و باترسیم شکل وارئه مثال توضیح دهید؟

5-تعریف باد مطلوب و نامطلوب؟

6-خانه درون گرا و برون گرا را تعریف کرده وباترسیم شکل و ذکر دلیل نشان دهید که در هریک از مناطق چهار گانه آب وهوایی ایران از چه نوعی استفاده میشود؟

7-انواع ساختمان از لحاظ قرار گیری نسبت به کف زمین مجاور را نام برده و بارسم شکل وبیان دلیل توضیح دهید که در هدکدام از مناطق مختلف آب وهوایی از کدام نوع استفاده میشود؟

8-انواع مصالح مورد استفاده در روستا را نام ببرید و مشخصات آنها را بنویسید و نوع کاربری را نیز توضیح دهید؟

9-توضیح دهید در روستاهایی که بر روی شیب کوهستان شکل میگیرند شبکه معابر و نحوه ترکیب واحد های همسایگی به چه شکلی است و دلیل آن را توضیح دهید(بارسم شکل)؟

10-منابع تامین آب در روستا را نام برده وبرای هر یک توضیح مختصری ارائه دهید؟

**توجه داشته باشید که بیشتر سئوالات با رسم شکل است**

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مسعود  | 

روستا

1-تعریف روستا؟

منطقه ای با ابعاد کوچک و رنگ و بوی خاص ومعماری خاص خود که از منابع منطقه ای خود استفاده میکند (بوم آور)و اداب ورسوم خاص به خود را دارند(سنتی)

2-عوامل موثر بر شکل گیری روستا را نام ببرید؟

1-مرغوبیت خاک کشاورزی و نزدیکی به منابع

2-آب و هوا

3-امنیت (مهمترین عامل)

4-دسترسی ها(برای داد وستد و توسعه آن جزءمهمترین عوامل می باشد)

5-عوارض طبیعی

6-منابع طبیعی(توسعه)

3-4مورد از تفاوت های روستا و شهر را از دیدگاه سنتی و مدرن نام برده و توضیح دهید؟

در روستا رابطه ها قومی قبیله ای است

در روستا اداب و رسوم سنتی داردند

روابط در روستا قوی تر است

بوم آور بودن روستا در تامین مصالح

4-انواع و اقسام شبکه معابر را از لحاظ شکل نام برده و باترسیم شکل وارائه مثال توضیح دهید؟

1-شطرنجی:(دارای روابط فضایی بسیار سخت وعالی)

2-خطی:(کلیه فعالیت معبر شهر به صورت خطی می باشد)

3-دایره ای:(معابر به صورت دایره ای شکل به هم وصل شده اند)

4-شعاعی:(وصل کردن معابر مختلط به صورت شعاعی)

5-درختی (ارگانیک):ایجاد معبر به صورت اتفاقی وطبیعی)

6-مختلط:

5-تعریف باد مطلوب و نامطلوب؟

باد مطلوب:باعث آسایش  جانداران میشود و هوای مطلوبی را برای ما فراهم میسازد

باد نامطلوب:باعث تخریب جنگل ها و سازه های طبیعی میشود و باید با آن مقابله کرد

 

6-خانه درون گرا و برون گرا را تعریف کرده وباترسیم شکل و ذکر دلیل نشان دهید که در هریک از مناطق چهار گانه آب وهوایی ایران از چه نوعی استفاده میشود؟

درون گرا:ساختمان هایی که تمام فعالیت های آن چه از نظر بصری و چه عملی به سمت درون آن واحد میباشد

ساختمان هایی با شکل ظاهری حیاط مرکزی چهار ایوانه>خانه عباسیان-عامریان-طباطباییو...

برون گرا:فعالیت هایی که چه عملی و چه بصری توجه به بیرون باشد می گویند برون گرا

در مناطق 4گانه آب و هوایی

1-گرم و خشک>پیوسته>رونگرا>پایین تر از سطح زمین

2-گرم و مرطوب>گسسته>برون گرا>بالا تر از سطح زمین

3-معتدل شمالی>گسسته>برونگرا>بالاتر از سطح زمین

4-سرد کوهستانی>پیوسته>درونگرا>هرسه نوع >بالاتر از سطح زمین کوهستانی-هم سطح زمین میان کوهی-پای کوهی پایین تر از سطح زمین

7-انواع ساختمان از لحاظ قرار گیری نسبت به کف زمین مجاور را نام برده و بارسم شکل وبیان دلیل توضیح دهید که در هدکدام از مناطق مختلف آب وهوایی از کدام نوع استفاده میشود؟

بالاتر از سطح زمین کوهستانی-هم سطح زمین میان کوهی-پای کوهی پایین تر از سطح زمین

8-انواع مصالح مورد استفاده در روستا را نام ببرید و مشخصات آنها را بنویسید و نوع کاربری را نیز توضیح دهید؟

سنگ،چوب،خشت،کاهگل،گچ،ساروج،آهک،اجر،حصیر

سنگ>لاشه-قلوه سنک-مالون-بادبر-تیشه ای

سنگ لاشه>به صورت خشکه-غیر باربر برای دیوار های جدا کننده محوطه-در کف سازی یه صورت خشکه و هم باملات_شکل نامنظم –به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارد

قلوه سنگ>محوطه سازی وکفسازی استفاده میشود-حجم آن به اندازه یک سیب زمین متوسط است_از دریا استخراج می شود.

سنگ مالون>سطح صاف همراه با بند کشی_بهترین نوع سنگ برای دیوار های باربر_بهترین مصالح برای ساخت آب بند.

سنگ بادبر>سنگ ناصاف-در اجراء بند کشی هم میشود.

چوب>از عمده مصالح مورد استفاده در روستا است چوب به عنوان ستون –تیرهای اصلی وفرعی-درسقف و درب وپنجره استفاده میشود-دشمن چوب رطوبت است-دشمن چوب موریانه است

خشت>خاک روس را در قالب های مستطیل شکل یا مربع شکل می ریزند که بعد تبدیل به خشت میشود.

کاهگل>خشت به همراه مقداری کاه =کاهگل

گچ>به عنوان ملات چسباننده-بیشتر به عنوان تزیین و تسطیح سطح استفاده میشود-زود گیر است.

آهک>به عنوان ملات چسباننده استفاده میشود-اکثرا در پی سازی استفاده میشود-سنگ آهک را در کوه های خالی از اکسیژن حرارت میدهند که بعد مورد استفاهده قرار میگیرد-مهترین خاصیت آهک این است که با جذب رطوبت محکم تر میشود.

آجر>خاک روس پخته شده-گل پخته شده

9-توضیح دهید در روستاهایی که بر روی شیب کوهستان شکل میگیرند شبکه معابر و نحوه ترکیب واحد های همسایگی به چه شکلی است و دلیل آن را توضیح دهید(بارسم شکل)؟

مهمتری خاصیت این روستا ها این است که معابر اصلی عمود بر خط تپوگرافی و عریض تر هستند

معابر فرعی منطبق بر خط تپوگرافی کم عرض و لی طولانی-توسعه روستا هم بر روی خط تپوگرافی است

10-منابع تامین آب در روستا را نام برده وبرای هر یک توضیح مختصری ارائه دهید؟

چشمه – قنات=چاه آب-رودخانه-آب باران و برف-آب انبار-سدزدن روی رودخانه

چشمه >خود از دل کوه بیرون میزند

قنات>در شیب زمین با فاصله های معین چاه هایی را حفر میکنند که بزرگ ترین چاه چاه اول است و این روند ادامه دارد تا آخرین چاه تغریبا هم سطح زمین باشد این چاه ها از پایین سطح زمین به صورت افقی به هم متصل هستند و در آخرین چاه آب خود به بیرون راه پیدا کرده .

نکته:این جواب سئوالا ت کامل نبوده و بیشتر سئوالات با رسم شکل مطرح شد ه است.

دوستان دانشجو برای کامل کردن پاسخ سئوالات به جزوه خود مراجعه کنند.

 

نکته:این جواب سئوالا ت کامل نبوده و بیشتر سئوالات با رسم شکل مطرح شد ه است.

دوستان دانشجو برای کامل کردن پاسخ سئوالات به جزوه خود مراجعه کنند.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مسعود  |